پنج شنبه 17 آذر 1401

تلفن واحد فروش
031-54759137

آرشیو مقالات آرشیو اخبار
صنعت نساجی مثل انواع فرش ماشینی

مدیریت شرکت تولیدی سپاس نور بیدگل بر اساس اهداف خود مبنی بر گسترش و توسعه کیفی محصولات و نیز حصول اطمینان از مطابقت کیفیت محصولات با وضعیت استاندارد و آزمایشگاه شرکت سپاس نور بیدگل را در 1382 راه اندازی و مجهز نمود.