شنبه 2 تیر 1403

تلفن واحد فروش
031-54759137
دستیابی به استاندارد های بین المللی
در راستای اعتباردهی به نتایج آزمونها و حصول اطمینان از این نتایج و افزایش سطح کیفیت محصولات تولیدی شرکت ، مدیریت شرکت سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر الزامات استاندارد بین المللیISO /IEC17025 را در آزمایشگاه پیاده سازی نموده و پس از ارزیابی توسط ارزیابان محترم اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان در سال 1387 موفق به اخذ گواهینامه تأئید صلاحیت از این اداره محترم گردید.
در راستای اعتباردهی به نتایج آزمونها و حصول اطمینان از این نتایج و افزایش سطح کیفیت محصولات تولیدی شرکت ، مدیریت شرکت سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر الزامات استاندارد بین المللیISO /IEC17025 را در آزمایشگاه پیاده سازی نموده و پس از ارزیابی توسط ارزیابان محترم اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان در سال 1387 موفق به اخذ گواهینامه تأئید صلاحیت از این اداره محترم گردید.
تاریخ ثبت : 1396/09/18
  • ارسال نظر